Angre på kjøp

Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.
Forbruker må gi skriftlig melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp.

Yaha AS anbefaler at man bruker angrerettskjema som ligger vedlagt forsendelsesmailen eller du kan hente det ned her: Angrerettskjema

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Angrefristens utgangspunkt
Opplysninger i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på forskreven måte når kravene i §9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er motatt ferdig utfylt med de opplysninene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§9 og 7 nedenfor.

§9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbruker råder over:

a - opplysningene som nevnt i §7 første ledd bokstav a-f
b - vilkårene og framgangsmåten for, samt virkingene av å benytte angreretten
c - opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
d - vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
e - bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene snarest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen en kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§7. Opplysninger før avtaleinngåelsen. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbruker har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

a - varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b - de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusiv alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
c - om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
d - alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
e - selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f - tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i


Oppgjøret og returkostnader ved bruk av angreretten
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt(alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selger skal ha tilbake varen.

Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og "homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Andre opplysninger
Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppsta mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder vare, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering(ny vare), erstatning eller heve kjøpet(få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke.
Alle priser ink. mva. Frakt er ikke inkludert. Se frakteksempler i handlekurven.
Bytte til eks. mva

Copyright 2007-2021 - Yaha AS - All rights reserved